Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna »
piątek, 02 maja 2014 12:33

X-Floor® - Nowoczesne metody regeneracji i wzmacniania nawierzchni oraz betonowych posadzek przemysłowych

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Regeneracja nawierzchni betonowej

Końcowy etap regeneracji betonowej posadzki - polerowanie. Wcześniej naniesiono preparaty "Nano" i szlifowano. Technologia Bautech X-Floor®.

Roboty posadzkowe zaliczane są do grupy najbardziej odpowiedzialnych i trudnych pod względem wykonawczym robót budowlanych, od jakości których niejednokrotnie zależy wartość techniczna, użytkowa i estetyczna całego obiektu. Niniejszy artykuł podejmuje problematykę nowoczesnych metod napraw i regeneracji nawierzchni przemysłowych z wykorzystaniem technologii szlifowania i polerowania, przy udziale specjalistycznej chemii impregnująco-wzmacniającej podłoża betonowe. W referacie zawarto szereg informacji o charakterze praktycznym, na podstawie dotychczasowych doświadczeń autora w obszarze projektowania, wykonawstwa, nadzorów i odbiorów robót w zakresie prac posadzkarskich.

Z perspektywy ostatnich kilkudziesięciu lat większość posadzek w halach produkcyjnych, magazynowych, centrach logistycznych i handlowych była i jest wykonywana jako betonowa posadzka monolityczna utwardzona powierzchniowo (DST) lub betonowa posadzka wykończona w systemie żywicznym. Niezależnie od wykończenia z upływem czasu, w warunkach intensywnej eksploatacji, wierzchnia warstwa każdej posadzki ulega zużyciu.

Procesy zniszczenia i degradacji nawierzchni zaobserwujemy w pierwszej kolejności w miejscach intensywnie eksploatowanych np. w ciągach komunikacyjnych. Najszybszemu zużyciu ulegają wszelkie środki powierzchniowe, takie jak: woski, akryle, żywice. Po wytarciu wierzchniej warstwy zabezpieczająco-impregnującej następuje powolny proces degradacji nawierzchni poprzez wypłukiwanie spoiwa wiążącego kruszywo w podłożu betonowym. Widocznym efektem tego zjawiska jest uszorstnienie i pylenie nawierzchni, a z czasem odsłonięcie ziaren kruszywa podłoża betonowego. Od tego momentu proces degradacji nawierzchni ciągle postępuje, w konsekwencji prowadząc do miejscowych uszkodzeń, odspojeń, pęknięć i odprysków [4].

Na tym etapie eksploatacji, całkowicie uzasadnione może okazać się wykonanie regeneracji nawierzchni w celu zahamowania procesu degradacji. Odświeżona, wzmocniona i zabezpieczona nawierzchnia będzie służyć bezawaryjnie jeszcze przez wiele lat. Brak działań przeciwnie, z całą pewnością spowoduje niekończące się, kosztowne naprawy. Należy przy tym zaznaczyć, że istnieje znacząca różnica pomiędzy regeneracją, a naprawą posadzki przemysłowej.

Już kilkuletni okres eksploatacji posadzek przemysłowych pozwala na ujawnienie niedoskonałości i błędów technologicznych dotyczących zarówno projektowania jak i wykonawstwa. Niepokojąca w odczuciu autora pozostaje skala problemów związanych z naprawami posadzek i nawierzchni bezpośrednio po wykonaniu lub w okresie rękojmi i gwarancji. Uwzględniając dotychczasowe ponad 20-letnie doświadczenie firmy Bautech, związane z projektowaniem i dostarczaniem kompletnych technologii na rynku Polskim, można śmiało powiedzieć, że ilość remontów i napraw posadzek w na nowo wybudowanych obiektach, znacząco odbiega od ilości, skali remontów i napraw obiektów kilkudziesięcio-kilkunastoletnich. Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku posadzek przemysłowych zlokalizowanych w obiektach garaży wielokondygnacyjnych, co jest przyczyną wielu analiz podejmowanych przez środowiska naukowo-techniczne [5]. Stale rosnąca liczba opinii technicznych oraz ekspertyz w przedmiotowym zakresie potwierdza niepokojące praktyki niskiej jakości robót, stosowania technologii niezgodnie z wytycznymi producenta oraz niezgodnie z przeznaczeniem. Istotnie do wadliwego wykonania robót przyczyniają się również zagadnienia ekonomiczne w kierunku potaniania rozwiązań, co bezpośrednio przekłada się na końcową jakość posadzek i nawierzchni. W świetle powyższego wywodu należy dołożyć wszelkich starań aby przeciwstawić się niebezpiecznym praktykom i trendom rynkowym. Systematyczne pogarszanie jakości i trwałości oferowanych rozwiązań posadzkowych, pozostaje nie bez znaczenia dla kieszeni inwestorów, którzy nękani koniecznością ciągłych remontów i napraw nie są w stanie prowadzić bieżącej działalności.

Istotnie autor niniejszej publikacji stoi na stanowisku, że sposobów napraw posadzek przemysłowych co do zasady mamy tak naprawdę dwa. Pierwszym z nich jest naprawa ubytków z wykorzystaniem powszechnie znanych i stosowanych technologii [1][2][3], a następnie ułożenie szybko wiążącego systemu np. pcc lub żywicznego. Drugim jest szlifowanie i naprawa ubytków, następnie chemiczne wzmocnienie nawierzchni preparatami krzemianowymi i końcowe polerowanie z zastosowaniem specjalistycznej chemii impregnującej.

Technologia szlifowania i polerowania, znajduje szczególne zastosowanie przy renowacji starych i wyeksploatowanych posadzek betonowych, kamiennych, a także jastrychów cementowych: lastryko, terazzo, terrafloor. Regeneracja posadzek z zastosowaniem technologii szlifowania i polerowania polega na obróbce mechanicznej nawierzchni technikami szlifierskimi i polerskimi, z zastosowaniem specjalistycznej chemii impregnującej i wzmacniającej nawierzchnie. [M1][M2][M5].

Zalety wynikające z zastosowania regeneracji nawierzchni metodą szlifowania i polerowania:

 • wyrównanie, wzmocnienie, utwardzenie i poprawa estetyki,
 • całkowita eliminacja płytkich rys i pylenia,
 • powstrzymanie procesu erozji i degradacji,
 • usunięcie starych powłok wykończeniowych bez nakładania nowych warstw.

 

Z uwagi na bardzo szeroki zakres występujących w praktyce problemów, sposoby naprawy i regeneracji z wykorzystaniem technologii szlifowania i polerowania, przedstawiono w odniesieniu do trzech najczęściej występujących przypadków:

 1. Posadzka przemysłowa ze zdegradowaną wykończeniową warstwą wierzchnią,
 2. Betonowa posadzka pyląca, nasiąkliwa o słabych parametrach mechanicznych i walorach estetycznych,
 3. Zdegradowana nawierzchnia typu lastryko, terazzo.

 

Regeneracja, naprawa ubytków i impregnacja posadzki preparatami krzemianowymi w stosunkowo wczesnej fazie degradacji nawierzchni, znacząco przyczynia się do zwiększenia żywotności nawierzchni i bezproblemowej obsługi w dłuższym okresie czasu.

Proces obróbki nawierzchni metodą szlifowania przeprowadza się z wykorzystaniem dysków diamentowych o różnych stopniach gradacji. Pierwszy etap szlifowania, który decyduje o uzyskaniu perfekcyjnie równego poziomu, wykonuje się dyskami metalowymi o najniższej gradacji, stopniowo wymienianymi w maszynie szlifierskiej na dyski o wyższym stopniu gradacji. Celem tego procesu jest również wyeliminowanie wszelkich wad materiałowych takich, jak pylenie czy łuszczenie się matrycy cementowej. W przypadku wystąpienia bądź odsłonięcia ubytków w nawierzchni, wypełnia się je za pomocną specjalistycznych preparatów, przeznaczonych do napraw posadzek szlifowanych - TerraFill. Należy przy tym podkreślić, że tradycyjne materiały do napraw powierzchni betonowych nie będą znajdowały w tym przypadku zastosowania z uwagi na możliwość przypalenia lub odspojenia i oderwania podczas dalszej obróbki nawierzchni poprzez szlifowanie.

W zależności od wielkości ubytków, do napraw posadzek szlifowanych stosowane są preparaty jednoskładnikowe lub dwuskładnikowe. Preparaty jednoskładnikowe najczęściej wykorzystywane są do tzw. szlamowania, czyli wypełnienia mikroporów w matrycy cementowej, powstałych na skutek odsłonięcia zamkniętych w matrycy pęcherzyków powietrza. Preparaty dwuskładnikowe o konsystencji gęsto-plastycznej stosuje się do wypełniania metodą szpachlowania mniej lub bardziej rozległych ubytków o głębokości nie większej niż 3 mm. W przypadku głębszych ubytków celowe i bardziej ekonomiczne może okazać się uprzednie sfrezowanie zdegradowanej wierzchniej warstwy posadzki.

Po zakończeniu etapu naprawy ubytków i mikroporów posadzka musi być odkurzona i zmyta. Na tak przygotowane i osuszone podłoże metodą natryskową aplikowany jest chemiczny pielęgnator, a zarazem utwardzacz i uszczelniacz nawierzchni np. TerraSeal. Pielęgnator na bazie krzemianu litu głęboko penetruje warstwę wierzchnią betonu, a reagując z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzy twardą, wytrzymałą szczelną i zwartą strukturę. Dzięki zastosowaniu preparatu pielęgnującego, nawierzchnia jest zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem substancji płynnych (olej, roztwory soli), wilgocią oraz alkalicznymi wykwitami. Twarda, odporna na ścieranie powierzchnia, pozostaje przez cały czas strukturą paroprzepuszczalną, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ciśnień wewnątrz płyty posadzki i zasadniczo przedłuża jej żywotność.

Następny etap szlifowania prowadzi się z użyciem plastikowych tarcz szlifierskich, co prowadzi do ostatecznej eliminacji płytkich rys w nawierzchni. Po zakończeniu fazy obróbki posadzki z zastosowaniem plastikowych tarcz szlifierskich, następuje etap końcowej obróbki nawierzchni poprzez polerowanie, aż do uzyskania estetycznej i błyszczącej powierzchni. Proces ten przeprowadza się z użyciem diamentowych tarcz polerskich o rosnącym stopniu gradacji. Ostatnią fazę stanowi wybłyszczenie nawierzchni przy użyciu tarcz z naturalnego włosia oraz wybłyszczającego preparatu krzemianowo litowego np. TerraCoat. Preparat nanosi się za pomocną mopa mikrofibrowego na suchą, czystą i odkurzoną powierzchnię, a następnie poleruje z użyciem delikatnego padu polerskiego, który podnosi temperaturę polerowanego podłoża do ok. 30°C. Temperatura ta warunkuje uzyskanie efektu wybłyszczenia nawierzchni, a także stopnia oczekiwanego połysku.

Dzięki niewielkim rozmiarom molekularnym, preparat wybłyszczający na bazie krzemianu litu i modyfikowanych kopolimerów TerraCoat głęboko penetruje matrycę betonową, tworząc tzw. formułę mikrozbrojenia powierzchniowego, które zapewnia wysoką odporność chemiczną i fizyczną, dodatkowo utwardza i uszczelnia powierzchnię posadzki, a także tworzy zwartą, niepylącą i wodoszczelną strukturę. W wyniku zastosowania ultranowoczesnej mieszaniny związków organicznych i nieorganicznych, preparat wybłyszczający zapewnia długotrwałą, bezproblemową eksploatację posadzki, poprzez wysoką odporność na powstawanie plam, znakomitą antypoślizgowość oraz idealny połysk. Preparat pozwala na uzyskanie tzw. efektu lustra.

Regenerowana nawierzchnia nie musi być tradycyjnie szara. Posadzki z betonu szlifowanego można bowiem barwić przy użyciu odpowiednich preparatów np. TerraTint, uzyskując efekt powierzchniowego barwienia matrycy cementowej, wyglądem przypominający akwarelę.

 

 

Przykład P1

Nawierzchnia lodowiska w Kozienicach k/Warszawy, oddana do użytku tuż przed sezonem zimowym 2008/2009. Po 5-ciu latach intensywnej eksploatacji oraz dwóch nieudanych próbach naprawy, Inwestor – Gmina Kozienice zdecydował się na naprawę z wykorzystaniem technologii szlifowania z wykorzystaniem materiału TerraFill. Wykonawcą przedmiotowych prac była firma SIR-HA.

 

 Płyta betonowa przed naprawą efekt-mrozu

Rys. 1. Nawierzchnia przed naprawą, a) działalność mrozu,
b) ślady po uszkodzeniach mechanicznych [M1][M2][M3]

 

Po dokładnym oczyszczeniu i wstępnym przeszlifowaniu nawierzchni z wykorzystaniem segmentów DT1 firmy Klindex, przystąpiono do naprawy ubytków preparatem TerraFill. W miejscach głębokich ubytków zastosowano materiał dwuskładnikowy, nakładany metoda szpachlową, na większych powierzchniowo ubytkach preparat zaciągano z wykorzystaniem gumowych listew zgarniających.

 

 ubytki-punktowe ubytki-powierzchniowe

Rys. 2. Naprawa nawierzchni preparatem TerraFill, a) ubytki punktowe,
b) ubytki powierzchniowe [M1][M2][M3]

 

Po związaniu i osiągnięciu wytrzymałości przez materiał naprawczy, przystąpiono do dalszej obróbki nawierzchni dyskami Klindex DT2 oraz DT3.

 

 szlifowanie-betonowej-plyty Betonowa płyta po naprawie

Rys. 3. Szlifowanie nawierzchni, a) z zastosowaniem urządzenia Klindex,
b) nawierzchnia po naprawie [M1][M2][M3]

 Więcej zdjęć i film

 

Przykład P2

Renowacja kilkunastoletniej nawierzchni betonowej, utwardzonej powierzchniowo o zdegradowanej powierzchni.

 

 Nawierzchnia przed naprawą degradacja-powierzchniowa-lokalne-wysolenia

Rys. 4. Nawierzchnia przed naprawą, a) degradacja powierzchniowa i lokalne wysolenia,
b) nawierzchnia po wstępnym oczyszczeniu i naprawie ubytków [M2][M3]

 

 Nawierzchnia po usunięciu zdegradowanej warstwy kolejny-etap-szlifowania

Rys. 5. a) Nawierzchnia po usunięciu zdegradowanej warstwy,
b) kolejny etap szlifowania nawierzchni [M2][M3]

 

 zdegradowana-posadzka-szlifowanie zdegradowana-posadzka-efekt-finalny

Rys. 6. a) Kolejny etap szlifowania, b) Efekt końcowy. [M2][M3]

 

 

Przykład P3

Renowacja kilkunastoletniej posadzki przemysłowej, wykończonej powłokami żywicznymi.

 

Uszkodzone powłoki żywiczne Usuwanie uszkodzonych powłok, wstępne szlifowanie 

Rys. 7. a) Uszkodzone powłoki żywiczne, posadzka przed regeneracją,
b) Wstępne szlifowanie w celu oczyszczenia nawierzchni i usunięcia uszkodzonych powłok [M2][M3]

 

Usuwanie powłoki żywicznej  Kolejne szlifowanie

Rys. 8. a) Nawierzchnia po usunięciu powłoki żywicznej,
b) Dalszy etap obróbki nawierzchni z wykorzystaniem kolejnych tarcz szlifierskich [M2][M3]

 

Dokładne czyszczenie posadzki polerowanej  Naniesienie środka impregnującego i wzmacniającego

Rys. 9. a) Dokładne oczyszczenie posadzki szlifowanej,
b) Naniesienie środka impregnującego i wzmacniającego podłoże betonowe [M2][M3]

 

polerowanie-nawierzchni  Efekt końcowy

Rys. 10. a) ostateczne polerowanie nawierzchni, b) Efekt końcowy [M2][M3]

 

Choć sam proces regeneracji nawierzchni wygląda na żmudny i czasochłonny jest bez wątpienia najbardziej rozpowszechniony i ekonomiczny z kilku względów. Implementacja preparatów chemicznych na bazie krzemianów oraz obróbka szlifierska zwiększają żywotność i poprawiają parametry wytrzymałościowo-eksploatacyjne takich posadzek, co zasadniczo generuje oszczędności związane z brakiem konieczności wymiany nieestetycznej i porysowanej nawierzchni. W przypadku intensywnie eksploatowanych hal przemysłowych, trudno wyobrazić sobie kosztowne przestoje produkcyjne i wyłączenie części obiektu z użytkowania podczas wymiany czy regeneracji posadzki, co ma najczęściej miejsce w przypadku zastosowania nowych powłok ochronnych np. z żywic syntetycznych. Podczas renowacji posadzki z zastosowaniem technologii szlifowania i polerowania, obiekt jest ogólnie dostępny, technologia dopuszcza bowiem ruch na posadzce przez cały czas trwania robót. Nawierzchnia jest gotowa do eksploatacji bezpośrednio po zakończeniu prac. A warto wspomnieć, że podczas użytkowania nawierzchnia modyfikowana krzemianami będzie stale zwiększać swoją twardość, wytrzymałość oraz połysk gdyż reakcja krzemianów z wolnym wodorotlenkiem wapnia nie kończy się po ich jednorazowej aplikacji lecz postępuje ciągle wraz z upływem czasu.

Pomysł na zastosowanie preparatów na bazie wodnych roztworów krzemianów, korzystnie modyfikujących strukturę wewnętrzną posadzki betonowej, znalazł zastosowanie również w przypadku nowych i istniejących nawierzchni betonowych oraz posadzek utwardzanych powierzchniowo (DST). W przypadku wykonywania nowej nawierzchni bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię impregnujemy preparatem na bazie krzemianów, które działają w strukturach wewnętrznych matrycy cementowej np. Bautech Formula lub NanoSeal. Dzięki temu zmieniamy strukturę molekularną nawierzchni posadzki, dodatkowo ją wzmacniamy i doszczelniamy, nie tworząc przy tym żadnej powłoki wierzchniej, a jedynie modyfikując jej wewnętrzną strukturę. Dzieje się tak za sprawą związków krzemianowo litowych zawartych w produktach, które wchodząc w reakcję z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzą uwodnione krzemiany i glinokrzemiany wapnia, traktowane ogólnie przez literaturę fachową jako fazy C-S-H, które zapewniają najtrwalsze połączenie wszystkich składników w betonie. W wyniku dodania krzemianów do młodego betonu proces hydratacji ulega znacznemu przyspieszeniu. Celem redukcji powstających naprężeń preparaty do pielęgnacji nowo wykonywanych posadzek są wzbogacane selektywnie dobranymi nano-polimerami, które w naturalny sposób uelastyczniają układ - podobnie jak w przypadku PCC [1].

 

 Porównanie beton zwykły i modyfikowany krzemianami

Rys. 11. Posadzka betonowa impregnowana preparatem krzemianowo-polimerowym [M1]

 

Dzięki zastosowaniu preparatu pielęgnującego na bazie krzemianów, nawierzchnia jest maksymalnie doszczelniona i zabezpieczona przed pyleniem, wilgocią i zanieczyszczeniami. Zwiększenie efektywności i jakości nawierzchni modyfikowanej krzemianami, potwierdzają badania [M1]. Przykładowo stosując preparat Bautech Formula w odniesieniu do próbek betonu wzorcowego uzyskujemy wg badań normowych następujące rezultaty:

 • wzrost odporności na ścieranie na tarczy Böhmego o 30% [N1]
 • przepuszczalność oleju 0 [N2]
 • zmniejszenie szybkości parowania wody w porównaniu z betonem wzorcowym o 45% [N3]
 • zmniejszenie nasiąkliwości w porównaniu z betonem wzorcowym o 58% [N4]
 • wzrost odporności na uderzenie w porównaniu z betonem wzorcowym o 50% [N5].

 

Widocznym efektem zastosowania impregnatu krzemianowo-polimerowego na posadzce betonowej jest jej samoistne wybłyszczanie z czasem (Rys.12) [6].

 

posadzka-impregnowana-krzemianami-polimerami

Rys. 12. Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo, impregnowana preparatem krzemianowo-polimerowym [M1]

 

Preparaty pielęgnujące do nawierzchni betonowych na bazie krzemianów można stosować również na istniejących posadzkach betonowych w celu zabezpieczenia przed penetracją wilgoci lub ograniczenia pylenia nawierzchni. Należy jednak pamiętać, że w przypadku aplikacji na porowate i pylące nawierzchnie ich efektywność może być różna w zależności od parametrów podłoża na którym są aplikowane.

Co istotne, powierzchnia wzmacnianej posadzki powinna być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do prac należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia np. brud, kurz, pył czy plamy olejowe. Jeśli górna warstwa nawierzchni jest istotnie zdegradowana – należy rozważyć możliwość przeszlifowania powierzchni w celu usunięcia najsłabszej warstwy posadzki.

Rachunek ekonomiczny może zdecydować o rodzaju przyjętego rozwiązania. Zwyczajowo gdy posadzka wykazuje małą wytrzymałość, jest porysowana i/lub zaolejona a inwestorowi przede wszystkim zależy na estetycznym wyglądzie – korzystne może okazać się kompleksowe odświeżenie nawierzchni z zastosowaniem technologii szlifowania i polerowania w celu jej zregenerowania i wzmocnienia. Jeśli jednak nie ma innych przeciwskazań istniejącą nawierzchnię można wzmocnić za pomocą opisanej powyżej procedury.

Podobnie jak w przypadku posadzek szlifowanych, na życzenie inwestora można również zastosować odpowiedni preparat wybłyszczający np. NanoCoat, który po wypolerowaniu nada oczekiwany połysk.

 

 

Przykład P4

W grudniu 2012 roku w nowobudowanej hali magazynowej w Gdyni, wykonano posadzkę z betonu C20/25, utwardzoną powierzchniowo w technologii DST. Bezpośrednio po zakończeniu prac posadzkarskich, na powierzchni posadzki ujawniono wadę, która praktycznie uniemożliwiała korzystanie z hali. Pylenie posadzki, bo o nim mowa, spowodowane było najprawdopodobniej słabą jakością materiału utwardzającego oraz nadmierną ilością wody w mieszance betonowej. Z uwagi na złe doświadczenia z systemami powłokowymi, Inwestor zdecydował się na zastosowanie krzemianowego preparatu impregnującego z grupy Bautech Nanotechnology bez usunięcia w procesie szlifowania utwardzenia powierzchniowego. Nałożenie preparatu krzemianowego miało miejsce w grudniu 2013 r., widoczne i zadowalające oznaki braku pylenia, nawierzchnia wykazała po około 2 miesiącach tj. pod koniec stycznia.

 

Błędna obróbka wokół słupa Pylenie posadzki

Rys. 13. Pyląca posadzka przed impregnacją, a) naganna obróbka nawierzchni wokół elementów konstrukcji słupów,
b) oznaki pylenia nawierzchni [M1]

 

W praktyce inżynierskiej poza standardowymi przypadkami regeneracji i napraw posadzek, często spotykamy się z projektami adaptacyjnymi budynków np. manufaktury przeprojektowywane są na centra logistyczne i handlowe, magazyny na zakłady produkcyjne, budynki użyteczności publicznej itd. W każdym przypadku problemem staje się kwestia wymiany bądź regeneracji posadzki, nierzadko nie bez znaczenia jest opinia konserwatora zabytków. W takich przypadkach regeneracja nawierzchni pozwala odkryć na nowo piękno starych posadzek, które cieszyły oczy naszych dziadków i pradziadków. Dzięki zastosowaniu specjalistycznej chemii oraz technologii szlifowania i polerowania nawierzchni, nie ulegną one zapomnieniu, a odrestaurowane będą służyć nowym pokoleniom i cieszyć oczy kolejnych użytkowników.

 

 

Przykład P5

Renowacja metodą szlifowania i naprawa ubytków preparatem TerraFill, lastryko w ciągach komunikacyjnych budynku mieszkalnego. Wykonawcą przedmiotowych prac była firma Petra Natura. 

 

Lastryko wypełnione ubytki Łaty na lastryko

Rys. 14. a) Nawierzchnia lastryko z elementami napraw preparatem TerraFill,
b) Posadzka po wstępnym przeszlifowaniu [M1][M4] 

 

polerowane-lastryko-klatka-schodowa polerowane-lastryko-korytarz

Rys. 15. Efekt końcowy [M1][M4] 

 

Półpiętro, podłoga po naprawie polerowane-lastryko-schody

Rys. 16. Efekt końcowy [M1][M4] 

 

 

mgr inż. Sylwia Świątek-Żołyńska

 

 

Bibliografia

[1]          Czarnecki L., Emmons P.H.: Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wydawca: Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2002r.

[2]          Drobiec Ł., Politechnika Śląska w Gliwicach, Posadzki w garażach (zasady, kształtowanie, dobór posadzki, typowe uszkodzenia, naprawy posadzek, naprawy dylatacji), materiały konferencyjne 2013r.

[3]          Starosolski W., Konstrukcje Żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom III, rozdz. 16 Posadzki przemysłowe. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2012r.

[4]          Szydło A., Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Wydawca: Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2004r.

[5]          Świątek-Żołyńska S., Garażowe i Parkingowe systemy posadzkowe Bautech. IV Seminarium naukowo-techniczne "Podłogi Przemysłowe". Warszawa, 21 października 2013 r.

[6]          XVI Konferencja Naukowo-Techniczna, Serock 20-23 kwietnia 1998r. Tom 2, Referaty indywidualne, Rozdział V: Domieszki i dodatki do betonów.

 

 

Normy, instrukcje i wytyczne

[N1]       PN-EN 13892-3 - Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według Bohmego.

[N2]       EN 13529: 2004E - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Odporność na silną agresję chemiczną.

[N3]       EN 13579:2002 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej.

[N4]       PN-EN 1062-3:2000P - Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody (przepuszczalności.)

[N5]       EN ISO 6272 - Farby i lakiery. Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie). Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni.

[N6]       PN-EN 206-1 - Beton: Właściwości, wymagania, produkcja i zgodność.

[N7]       PN-EN-13813 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały, właściwości i wymagania.

 

 

Materiały reklamowe

[M1]       Materiały techniczne, karty materiałów budowlanych, wytyczne BAUTECH.

[M2]       Materiały reklamowe firmy SIR-HA.

[M3]       Materiały reklamowe firmy KLINDEX.

[M4]       Materiały reklamowe firmy PETRA NATURA.

[M5]       Materiały reklamowe firmy HTC.

 

 

Niniejszy artykuł został opublikowany podczas XXIX Ogólnopolskiej Konferencji

WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Warsztaty odbyły się w Szczyrku w dniach 26-29 marca 2014r.

 

Konferencja WPPK (o charakterze specjalistycznego szkolenia) jest aktualnie największym w kraju spotkaniem szkoleniowym przeznaczonym dla projektantów, rzeczoznawców i nadzoru budowlanego.

http://pzitb.gliwice.pl/wppk-2014/wppk2014/

 

 

 

Zaloguj się aby dodać komentarz

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl