Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Podkład Uniwersalny
Podkład uniwersalny podłogowy

Podkład posadzkowy Unifloor

Podkład UNIFLOOR®

Polimerowo-cementowy uniwersalny podkład posadzkowy (gr. 25-50 mm)
CT-C30-F10

 

Worek-UniFloor

Unifloor jest cienkowarstwowym, gotowym do użycia po wymieszaniu z wodą, podkładem cementowym zawierającym twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki.

Do stosowania na nowych jak i istniejących posadzkach betonowych.

KARTA TECHNICZNA podkładu Unifloor® pdf

Kup w sklepie

 

 

ZASTOSOWANIE
 • Do wykonywania,  cienkowarstwowych podkładów posadzkowych na nawierzchniach betonowych.
 • Idealny do mieszkań, centrów handlowych, sklepów, zakładów produkcyjnych, szkół, lotnisk, dworców, salonów samochodowych oraz obiektów sakralnych.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

 

CECHY WYROBU
 • Uniwersalność
 • Łatwość wykonania
 • Wysoka wytrzymałość strukturalna
 • Możliwość łączenia z technologiami DST, PCC i posadzkami szlifowanymi
WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C - +30°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinna wynosić minimum 25 N/mm2, a wytrzymałość na odrywanie – co najmniej 1,5 N/mm2. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.

Podłoże dwukrotnie zagruntować preparatem Baugrunt rozcieńczonym wodą i pozostawić do wyschnięcia (szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w karcie technicznej Baugrunt). Na tak przygotowane podłoże rozkładamy warstwę sczepną Baubond i rozprowadzamy przy pomocy twardej szczotki  (szczegółowe informacje na temat warstwy sczepnej zawarte są w karcie technicznej Baubond).

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do 2,5-2,7 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki Unifloor i mieszać przez 3 - 4 minuty w betoniarce lub  wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy.

Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 15 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. W okresach zimowych materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływu zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.

WYKONANIE

Przygotowaną zaprawę Unifloor wylewać na podłoże i rozprowadzać na odpowiednią grubość przy pomocy łaty z jednoczesnym zastosowanie niwelatora laserowego lub listew dystansujących, jednocześnie wygładzając pacą powierzchnię do osiągnięcia równomiernej, gładkiej struktury.

 

WYKOŃCZENIE

MOKRE NA MOKRE

Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Przed przystąpieniem do rozkładania wybranego produktu, Unifloor musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania podkładu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni podkładu, dlatego należy często sprawdzać jego stan. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji wybranego produktu: Terratop, Baufloor lub Bautop Enduro, Multitop Enduro w wersji WTW (mokre na mokre). Do aplikacji można przystąpić, gdy po wejściu na podkład ślady butów nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni podkładu usunąć nadmiar zaczynu cementowego i odświeżyć powierzchnię dyskiem. Następnie przystępujemy do procesu rozkładania jednego ze wspomnianych produktów, zgodnie z instrukcjami zawartymi  w karcie technicznej wybranego produktu.

SUCHE NA MOKRE

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego Extratop Enduro, Bautop Enduro, Multitop Enduro lub Multitop podkład musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania podkładu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni podkładu, dlatego należy często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na podkład ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni podkładu usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem. Następnie przystępujemy do aplikacji utwardzacza zgodnie z kartą techniczną.

Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy poddać pielęgnacji jednym z  preparatów: Bauseal Enduro,  Bauseal Eko, lub  Terraseal. Preparat należy nakładać zgodnie z kartą techniczną.

MOKRE NA SUCHE

Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Proces zacierania należy przeprowadzić tylko z użyciem dysku. Powierzchnia posadzki powinna pozostać równa i szorstka.

Po stwardnieniu posadzki należy przystąpić do procesu pielęgnacji nanosząc preparat Baugrunt rozcieńczony w stosunku 1:5 w dwóch warstwach. Tak zaimpregnowana powierzchnia nie wymaga gruntowania przed rozłożeniem warstwy sczepnej Baubond w procesie rozkładania produktu Terratop.

Przed rozłożeniem produktu Baufloor należy nanieść trzecią warstwę preparatu Baugrunt rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3.

POD ŻYWICE

Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Do wstępnego zatarcia należy nałożyć dysk, a kolejne zatarcia dokonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem. Proces zacierania należy przeprowadzić w taki sposób aby powierzchnia posadzki pozostała równa lecz matowa.

Podczas procesu dojrzewania (28 dni, przy +20C° i wilgotności względnej 65%) posadzka musi być przykryta folią.

Przed przystąpieniem do aplikacji żywicy należy sprawdzić wilgotność podkładu, nie powinna ona przekraczać 4 %.

UWAGA! Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy Unifloor i finalnie wypełnić masą dylatacyjną Bauflex.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

 

OPAKOWANIA

Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z EN-13813
Reakcja na ogień A1fl
Wydzielanie substancji korozyjnych

zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach

>= 20 N/mm2 (C20)

Wytrzymałość na zginanie
po 28 dniach

>= 5 N/mm2 (F5)

Grubość warstwy 25-50 mm
Proporcje mieszania 2,5-2,7 litrów wody na 30 kg
Zużycie materiału ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości
Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

Możliwość obciążania*

lekkie obciążenia: 14 dni
pełne obciążenia: 28 dni

CE posadzki cienkowarstwowe

09
EN 13813
CT-C20-F5

 * Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

 

Kup w sklepie

 

 

Tagi: podkład, cementowy, wyrównujący, wylewka, jastrych

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl