Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Posadzki Betonowe » Utwardzacze posadzkowe » Bautop Enduro WTW (mokre na mokre)
Posadzki betonowe

Utwardzacz WTW "mokre na mokre" Bautop Enduro

 

Metaliczny utwardzacz do posadzek betonowych w systemie WTW (wet-to-wet, mokre na mokre),
CT-C60-F10-A3

 

Utwardzacz metaliczny Bautop Enduro WTW mokre na mokre

BAUTOP® ENDURO jest metalicznym utwardzaczem nawierzchniowym (WTW – wet to wet) do monolitycznych posadzek betonowych. Zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Naniesiony i zatarty na świeżo rozłożonym betonie tworzy barwną, o teksturze marmurkowej, trwałą, odporną na ścieranie i pylenie, gładką posadzkę o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów itp.


ZASTOSOWANIE
 • Do wykonywania nowych posadzek utwardzonych powierzchniowo   o wysokiej twardości oraz odporności na ścieranie i pylenie w obiektach o nasilonej eksploatacji – zakładach produkcyjnych, magazynach o bardzo dużym natężeniu ruchu, fabrykach, centrach logistycznych a także w obiektach przemysłu spożywczego   i farmaceutycznego itp.
 • Do wykonywania posadzek antyelektrostatycznych.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

CECHY WYROBU
 • Bardzo wysoka odporność na ścieranie
 • Bardzo wysoka odporność na pylenie
 • Zawiera trudnościeralne kruszywo metaliczne
 • Wysoka odporność na uderzenia
 • Łatwy do czyszczenia
 • Szczelna i niepyląca nawierzchnia
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • Mrozoodporny
 • Szeroka paleta kolorów

 

PODŁOŻE

Utwardzacz powierzchniowy BAUTOP® ENDURO stosuje się                   na powierzchniach świeżo układanego betonu niskoskurczowego:

 • klasa min. C20/25
 • stosunek w/c ≤ 0,50
 • ilość cementu ≤ 350 kg/m3
 • zawartość alkaliów w cemencie <0,5%
 • cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A
 • kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
 • zawartość frakcji ≤ 0,25 mm - min. 4%
 • punkt piaskowy ok. 35%
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3
 • dodatek włókien stalowych BAUMIX i włókien polipropylenowych BAUCON wg zaleceń BAUTECH®–w przypadku wykonywania posadzki antyelektrostatycznej beton musi mieć dodatek włókien stalowych BAUMIX w ilości min. 20 kg/m3 oraz należy wykonać odprowadzenie ładunków elektrycznych.
 • Konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm. Dodatek włókien stalowych powoduje zmniejszenie opadu stożka.

 

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż maja one tendencję do zbierania się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do pylenia posadzki lub odspojeń utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania.             

Beton musi być odpowiednio zagęszczony.

 

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C - +30°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

WYKONANIE

Przed przystąpieniem do rozkładania zaprawy, beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często sprawdzać jego stan. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji zaprawy. Do aplikacji można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady butów nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunąć nadmiar zaczynu cementowego i odświeżyć powierzchnię dyskiem. Następnie przystępujemy do procesu rozkładania przygotowanej zaprawy  BAUTOP® ENDURO.

 

Sposób przygotowania zaprawy:

Do 3,0-3,5 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki i mieszać przez 3 - 4 minuty w betoniarce lub  wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy. Przygotowaną zaprawę wylewać na podłoże i rozprowadzać na odpowiednią  grubość przy pomocy zgarniaka dystansowego, łaty z jednoczesnym zastosowaniem niwelatora laserowego lub listew dystansujących, jednocześnie wygładzając pacą powierzchnię do osiągnięcia równomiernej, gładkiej struktury.

Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 15 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. W okresach zimowych materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływu zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.

Kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem.

pdf KARTA TECHNICZNA BAUTOP ENDURO WTW

pdf KARTA TECHNICZNA SYSTEMU WTW

 

  

Posadzka betonowa z utwardzaczem Bautop Enduro WTW - przekrój

PIELĘGNACJA

po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować wybranym preparatem w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą wilgoci:

BAUSEAL® EKO

Wodorozcieńczalny impregnat do posadzek przemysłowych nakładany metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.

Wydajność 1 litr na 8-12 m2

 

BAUSEAL® ENDURO

Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemysłowych nakładany na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.

Wydajność 1 litr na 8-10 m2

 

BAUTECH FORMULA®

Krzemianowo-polimerowy, pielęgnacyjno–wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Preparat należy nanosić równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową w ilości 0,1-0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia. Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu do równomiernego rozłożenia         i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).

Wydajność 1 litr na 4-10 m2

 

 

NANOSEAL®

Litowo-polimerowy, pielęgnująco-wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Dzięki przenikaniu i utwardzeniu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymałej matrycy cementowej o ekstremalnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Dodatkowa modyfikacja selektywnie dobranym spoiwem polimerowym zapewnia maksymalne doszczelnienie betonu poprzez wiązanie składników matrycy betonowej nie zawierających wolnych związków wapnia.

Preparat należy nanosić równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową w ilości 0,1 - 0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia. Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu (do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).

Wydajność 1 litr na 4-10 m2

 

NANOCOAT®

Krzemianowo-litowy preparat wybłyszczający. Dzięki niewielkim rozmiarom molekularnym preparat głęboko penetruje matrycę betonową, tworząc tzw. formułę mikro-zbrojenia powierzchniowego,  które zapewnia wysoką odporność chemiczną i fizyczną, utwardza i uszczelnia powierzchnię posadzki oraz kreuje zwartą, nie pylącą strukturę. Aplikację produktu NANOCOAT należy przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi gdyż będą one widoczne negatywnie wpłyną estetykę posadzki.

Po wyschnięciu (ok.60 min.), powierzchnię należy wypolerować delikatnym padem (białym) lub specjalnymi diamentowymi padami polerskimi wytwarzającymi temperaturę polerowanego podłoża ok.30°C. W zależności od wymaganego stopnia połysku, czynność można powtórzyć 2-3 razy.

Wydajność 1 litr na 20-60 m2.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego.
 • Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie mogą pojawić się włosowate pęknięcia. Jest to typowe zjawisko dla posadzek betonowych i nie ma wpływu na właściwości użytkowe posadzki.
 • Przy wilgotności względnej powietrza poniżej 40% istnieje ryzyko pojawienia się wykwitów na powierzchni. Przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80% może wystąpić wydłużony proces wiązania betonu.

 

OPAKOWANIA

Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z EN-13813

Reakcja na ogień

A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych

zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach

powyżej 60 N/mm2 (C60)

Wytrzymałość na zginanie
po 28 dniach

powyżej 10 N/mm2 (F10)

Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach

poniżej 3 cm3/50cm2 (A3)

Odporność chemiczna

m. in. oleje, chłodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska

Przesiąkliwość oleju:

0 mm

Twardość wg skali Mohsa

>7

Zużycie materiału

ok. 2,0 kg/mna każdy milimetr grubości

Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

Możliwość obciążania*

lekkie obciążenia: 14 dni
pełne obciążenia: 28 dni 

Dostępne kolory:

Kolory standardowe:
BT400 - stalowoszary,
BT401 - ceglasta czerwień,
BT402 - oliwkowa zieleń,
BT403 - platynowo szary,
BT404 - tytanowo szary,
BT405 - grafitowy

Kolory na zamówienie:
BT406 - niebieski
BT407 - brązowy
BT409 - żółty 

CE Metaliczno-krzemowy utwardzacz do posadzek betonowych

06
EN 13813
kruszywo twarde CT-C60-F10-A3

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl