Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki Betonowe » Utwardzacze posadzkowe » Extratop Enduro
Posadzki betonowe

Utwardzacz posadzkowy Extratop Enduro - DST

 

Ultra-metaliczny utwardzacz do posadzek betonowych w systemie DST,
CT-C60-F10-A1,5

 

Metaliczny utwardzacz Extratop Enduro, worek

Extratop Enduro jest ultra-metaliczną, suchą posypką nawierzchniową (DST - dry shake topping) do monolitycznych posadzek betonowych. Zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Naniesiony i zatarty na świeżo rozłożonym betonie tworzy barwną, o teksturze marmurkowej, trwałą, odporną na ścieranie i pylenie, gładką posadzkę o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów itp.

ZASTOSOWANIE
 • Do wykonywania nowych posadzek utwardzonych powierzchniowo o bardzo wysokiej twardości, odporności na ścieranie i pylenie w obiektach o ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych - hutach, elektrowniach, fabrykach, centrach logistycznych itp.
 • Do wykonywania posadzek antyelektrostatycznych
 • Do wykonywania posadzek w strefach zagrożonych wybuchem

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

Rozrzucanie utwardzacza

 

 

CECHY WYROBU
 • najwyższa odporność na ścieranie
 • najwyższa odporność na pylenie
 • najwyzsza odporność na uderzenia
 • zawiera trudnościeralne kruszywo metaliczne
 • łatwy do czyszczenia
 • szczelna i niepyląca nawierzchnia
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • mrozoodporny
 • szeroka paleta kolorów
PODŁOŻE

Utwardzacz powierzchniowy Extratop Enduro stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu niskoskurczowego:

 • klasa min. C20/25
 • stosunek w/c <= 0,50
 • ilości cementu <= 350 kg/m3
 • zawartość alkaliów w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi niskoalkalicznego cementu (NA), określonymi w normie PN-B-19707. Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności
 • cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A
 • kruszywo o uziarnieniu <= 16 mm
 • zawartość frakcji <= 0,25 mm - min. 4%
 • punkt piaskowy ok. 35%
 • łączna ilość cementu i kruszywa <= 0,25 mm - max 450 kg/m3
 • dodatek włókien polimerowych BAUMEX, stalowych BAUMIX i włókien polipropylenowych BAUCON wg zaleceń BAUTECH Posadzki antyelektrostatyczne wg karty Bautech Antystatic System.
 • konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok. 12 cm. Dodatek włókien stalowych powoduje zmniejszenie opadu stożka.

 

W przypadku nawierzchni zewnętrznych klasa ekspozycji i klasa betonu dobierana jest indywidualnie.

 

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż maja one tendencję do zbierania się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do odspojeń utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania. Beton musi być odpowiednio zagęszczony.

 

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C - +30°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

WYKONANIE

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego Extratop Enduro, beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem. Następnie rozsiać ok. 3,5 kg/m2 utwardzacza Extratop Enduro. Powierzchnię wstępnie zatrzeć dyskiem, ponownie rozsiać utwardzacz w ilości ok. 3,5 kg/m2 i całość jeszcze raz zatrzeć dyskiem. Ilość wysypanego utwardzacza wynosi ok. 7,0 kg/m2. Kontrolować na bieżąco zużycie, gdyż niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem.

pdf KARTA TECHNICZNA

 

 

posadzki betonowe schemat Ultra-metaliczny utwardzacz do posadzek betonowych

 

 

Kup w sklepie

 

 

PIELĘGNACJA

Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować wybranym preparatem w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą wilgoci:

BAUSEAL® EKO

Wodorozcieńczalny impregnat do posadzek przemysłowych nakładany metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Wydajność 1 litr na 8-12 m2

BAUSEAL® ENDURO

Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemysłowych nakładany na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.

Wydajność 1 litr na 8-10 m2

BAUTECH FORMULA®

Krzemianowo-polimerowy, pielęgnacyjno–wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Preparat należy nanosić równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową w ilości              0,1-0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia.

Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut,
w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).

Wydajność 1 litr na 4-10 m2

NANOSEAL®

Litowo-polimerowy, pielęgnująco-wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Dzięki przenikaniu i utwardzeniu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymałej matrycy cementowej o ekstremalnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Dodatkowa modyfikacja selektywnie dobranym spoiwem polimerowym zapewnia maksymalne doszczelnienie betonu poprzez wiązanie składników matrycy betonowej nie zawierających wolnych związków wapnia.

Preparat należy nanosić równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową w ilości 0,1 - 0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia. Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut,                 w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu (do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).

Wydajność 1 litr na 4-10 m2

 

KONSERWACJA

Zgodnie z instrukcją użytkowania i konserwacji posadzki betonowej wg wytycznych Bautech.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement - z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wodą, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych       i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego.
 • Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie mogą pojawić się włosowate pęknięcia. Jest to typowe zjawisko dla posadzek betonowych i nie ma wpływu na właściwości użytkowe.
 
OPAKOWANIA

Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z EN-13813

Reakcja na ogień

A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych

zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach

powyżej 60 N/mm2 (C60)

Wytrzymałość na zginanie
po 28 dniach

powyżej 10 N/mm2 (F10)

Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach

poniżej 1,0 cm3/50cm2 (A1,5)

Twardość wg skali Mohsa

> 7

Zużycie materiału

ok. 7 kg/m2

Przesiąkliwość oleju:

0 mm

Odporność chemiczna

oleje, chłodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska

Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

Możliwość obciążania* 

lekkie obciążenia: 14 dni
pełne obciążenia: 28 dni

Dostępne kolory

EXT500 - naturalny,
EXT501 - ceglasta czerwień,
EXT502 - oliwkowa zieleń,
EXT503 - platynowoszary,
EXT504 - tytanowoszary,
EXT505 - grafitowy

Kolory na zamówienie:
EXT506 - niebieski
EXT507 - brązowy
EXT509 - żółty 

CE posadzki betonowe

06
EN 13813
kruszywo twarde CT-C60-F10-A1,5

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

 

Kup w sklepie

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl