Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Nawierzchnie Pressbeton® » Materiały powierzchniowe » Multitop Pressbeton®
Nawierzchnie dekoracyjne Pressbeton

Multitop Press - utwardzacz do nawierzchni ozdobnych PressBeton

 

Mineralny utwardzacz do nawierzchni PRESSBETON®
CT-C50-F7-A9

 

Utwardzacz do Pressbetonu

Multitop® Press jest mineralną, suchą posypką nawierzchniową (DST - dry shake topping). Zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty.

 
ZASTOSOWANIE
 • Do wykonywania ozdobnych nawierzchni w technologii PRESSBETON®.
 • Do stosowania na parkingach, placach, chodnikach, tarasach, patiach, w pubach, restauracjach, budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych oraz innych obiektach o podwyższonych wymaganiach estetycznych.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

CECHY WYROBU
 • wysoka odporność na ścieranie
 • wysoka odporność na pylenie
 • łatwy do czyszczenia
 • szczelna i niepyląca nawierzchnia
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • mrozoodporny
 • szeroka paleta kolorów i wzorów
PODŁOŻE

Utwardzacz powierzchniowy MULTITOP PRESS stosuje się na po‐wierzchniach zewnętrznych świeżo układanego betonu o klasie eks‐pozycji XF4:

 • klasa min. C20/25
 • stosunek w/c ≤ 0,50
 • ilość cementu min. 350 kg/m3
 • zawartość alkaliów w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi niskoalkalicznego cementu (NA), określonymi w normie PN-B-19707. Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności
 • cement CEM I, CEM II/A‐S, CEM II/B‐S lub CEM III/A
 • kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
 • zawartość frakcji ≤ 0,25 mm ‐ min. 4%
 • punkt piaskowy ok. 35%
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm – max. 450 kg/m3
 • dodatek włókien polimerowych BAUMEX, stalowych BAUMIX i włókien polipropylenowych BAUCON wg zaleceń BAUTECH
 • konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm
 • dodatek włókien powoduje zmniejszenie opadu stożka

W przypadku nawierzchni zewnętrznych klasa ekspozycji i klasa betonu dobierana jest indywidualnie.

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż mają one tendencję do zbierania się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do pylenia posadzki lub odspojeń utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzyma‐łości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno‐fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania. Beton musi być odpowiednio zagęszczony.

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C - +30°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

WYKONANIE

Nakładanie utwardzacza na świeży beton

Na zawibrowaną, pozbawioną kałuż i wyrównaną powierzchnię betonu należy równomiernie rozsiać utwardzacz powierzchniowy Multitop Press w ilości ok. 3,5 kg/m2. Powierzchnię wyrównać listwami wygładzającymi pamiętając o obróbce krawędzi. W odpowiednim momencie odcisnąć żądany wzór przy użyciu form PRESSBETON? po uprzednim naniesieniu specjalnego rozdzielacza zapobiegającego przywieraniu form do betonu.

pdf KARTA TECHNICZNA utwardzacza Multitop® Press

 

 

Utwardzacz do Pressbetonu Multitop Press - przekrój

PIELĘGNACJA

Po związaniu betonu, z powierzchni posadzki należy zmyć rozdzielacz za pomocą szczotki, wodą z użyciem nieagresywnych detergentów o odczynie zasadowym. Następnie całość posadzki należy powtórnie zmyć agregatem ciśnieniowym. Suchą nawierzchnię należy zaimpregnować preparatem BAUSEAL ENDURO PLUS. Preparat należy równomiernie nakładać metodą natryskową, unikając tworzenia kałuż i zacieków. W celu utrzymania wysokiej estetyki posadzki, powierzchnię należy regularnie czyścić. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, wycieki oleju itp. należy usuwać bezpośrednio po ich powstaniu. Po okresie sezonowania nawierzchni, jednak nie wcześniej niż po 30 dniach nawierzchnię zaimpregnować przy użyciu preparatu BRUKSEAL®. W przypadku nawierzchni zewnętrznych i o szczególnym przeznaczeniu, zaleca się okresową kontrolę minimum 2 razy do roku.

KONSERWACJA

Zgodnie z instrukcją użytkowania i konserwacji posadzki betonowej wg wytycznych Bautech.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement - z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego.
 • Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie mogą pojawić się włosowate pęknięcia. Jest to typowe zjawisko dla posadzek betonowych i nie ma wpływu na właściwości użytkowe posadzki.
 • Przy wilgotności względnej powietrza poniżej 40% istnieje ryzyko pojawienia się wykwitów na powierzchni. Przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80% może wystąpić wydłużony proces wiązania betonu.
OPAKOWANIA

Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z EN-13813

Reakcja na ogień

A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych

zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach

powyżej 50 N/mm2 (C50)

Wytrzymałość na zginanie
po 28 dniach

powyżej 7 N/mm2 (F7)

Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach

poniżej 9 cm3/50cm2 (A9)

Odporność chemiczna

m. in. oleje, chłodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska

Przesiąkliwość oleju:

0 mm

Twardość wg skali Mohsa

>7

Zużycie materiału

ok. 3,5 kg/m2

Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

Możliwość obciążania*

lekkie obciążenia: 14 dni
pełne obciążenia: 28 dni

Dostępne kolory:

MT101 - czerwień dachówkowa
MT102 - zieleń trawiasta
MT103 - pustynny beż
MT104 - jasny piaskowiec
MT105 - stare złoto
MT106 - czekoladowy
MT107 - srebrzystoszary
MT108 - węgiel drzewny 

CE nawierzchnie ozdobne

 

06
EN 13813
kruszywo twarde CT-C50-F7-A9

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl